Yum crashed with Keyboard Interrupt error

09/05/2020 1,061

Hướng dẫn fix lỗi crashed yum

[root@localhost yum-3.4.3]# yum
 File "/usr/bin/yum", line 30
  except KeyboardInterrupt, e:
              ^
SyntaxError: invalid syntax

 Thao tác link lại python

cd /usr/bin
sudo ln -s python2 python

Nếu xuất hiện thông báo lỗi

ln: failed to create symbolic link ‘python’: File exists

Các bạn thao tác unlink trước khi create link nhé

unlink python
sudo ln -s python2 python

Chúc các bạn thành công