The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
08/06/2020 442

Đôi khi vừa cài xong IIS nhưng các bạn chạy chạy web asp.net 4.0 lại xuất hiện lỗi sau:
HTTP Error 404.2 - Not Found
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server.

Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
08/06/2020 480

Lỗi khi start apache No space left on device: AH02478: failed to create proxy mutex AH00016: Configuration Failed, có thể  máy chủ của bạn đã hết semaphores.

Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7
Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7
04/06/2020 704

Memcached là một chương trình lưu trữ đối tượng bộ nhớ phân tán mã nguồn mở cho phép cải thiện và tăng tốc hiệu suất của các ứng dụng web bằng cách lưu trữ dữ liệu và các đối tượng trong Bộ nhớ.

Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos
Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos
04/06/2020 467

Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos, dành cho các bạn cần quản lý dung lượng vào các mục đích khác nhau

Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux
Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux
30/05/2020 657

Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux hoa và thường và số, cố thể sử dụng trong việc tạo password ngẫu nhiên

Yum crashed with Keyboard Interrupt error
Yum crashed with Keyboard Interrupt error
09/05/2020 710

[root@localhost yum-3.4.3]# yum
  File "/usr/bin/yum", line 30
   except KeyboardInterrupt, e:
                           ^
SyntaxError: invalid syntax

Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted
Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted
06/05/2020 452

Hướng dẫn fix lỗi Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted

Hướng dẫn fix lỗi Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES
Hướng dẫn fix lỗi Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES
04/05/2020 492

Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES is enabled in your mysql server, please contact your host provider to disable it.

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
04/05/2020 425

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk Linux sử dụng admin password MySQL

Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length
Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length
03/05/2020 432

Hướng dẫn tăng độ dài user name cho phép được tạo trong DirectAdmin [max_username_length]

Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
17/04/2020 451

proftpd[11783]: Fatal: ScoreboardFile: : unable to use '/var/run/proftpd/scoreboard': No such file or directory on line 45 of '/etc/proftpd.conf' xinetd[2312]: EXIT: ftp status=1 pid=11783 duration=0(sec)

Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin
Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin
14/04/2020 487

Hướng dẫn nâng cấp MySQL 8.0 trên DirectAdmin