Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin
Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin
05/09/2020 114

Composer là một Dependency Management trong PHP, công cụ quản lý các thư viện mà project Php đã tích hợp trong custombuild của DirectAdmin

Enable http2 trên DirectAdmin
Enable http2 trên DirectAdmin
26/08/2020 160

HTTP/2 là phiên bản chính thức tiếp theo của giao thức HTTP, nhằm cải thiện tốc độ tải web. Nó được bắt nguồn từ giao thức SPDY thử nghiệm trước đó, do Google phát triển ban đầu.

Mã trạng thái phản hồi (HTTP response status codes)
Mã trạng thái phản hồi (HTTP response status codes)
14/08/2020 346

Mã trạng thái phản hồi HTTP cho biết một yêu cầu HTTP cụ thể đã được hoàn tất thành công hay chưa.

Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation
Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation
12/08/2020 270

Hướng dẫn fix lỗi khi install extention bất kỳ báo lỗi  PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation

Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS
Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS
11/08/2020 333

Bằng cách sử dụng URL Rewrite các bạn có thể triển khai cấu hình load balancing and reverse proxy. Máy chủ được sử dụng làm reverse proxy nhận các yêu cầu Web và sau đó chuyển tiếp chúng đến một số ứng dụng mạng nội bộ để xử lý.

The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
08/06/2020 672

Đôi khi vừa cài xong IIS nhưng các bạn chạy chạy web asp.net 4.0 lại xuất hiện lỗi sau:
HTTP Error 404.2 - Not Found
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server.

Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device
08/06/2020 676

Lỗi khi start apache No space left on device: AH02478: failed to create proxy mutex AH00016: Configuration Failed, có thể  máy chủ của bạn đã hết semaphores.

Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7
Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7
04/06/2020 905

Memcached là một chương trình lưu trữ đối tượng bộ nhớ phân tán mã nguồn mở cho phép cải thiện và tăng tốc hiệu suất của các ứng dụng web bằng cách lưu trữ dữ liệu và các đối tượng trong Bộ nhớ.

Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos
Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos
04/06/2020 631

Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos, dành cho các bạn cần quản lý dung lượng vào các mục đích khác nhau

Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux
Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux
30/05/2020 826

Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux hoa và thường và số, cố thể sử dụng trong việc tạo password ngẫu nhiên

Yum crashed with Keyboard Interrupt error
Yum crashed with Keyboard Interrupt error
09/05/2020 857

[root@localhost yum-3.4.3]# yum
  File "/usr/bin/yum", line 30
   except KeyboardInterrupt, e:
                           ^
SyntaxError: invalid syntax

Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted
Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted
06/05/2020 602

Hướng dẫn fix lỗi Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted