Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum
Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum
27/03/2020 12

Hướng dẫn fix lỗi khi chạy lệnh yum. There was a problem importing one of the Python modules required to run yum.

Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0
26/03/2020 10

Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0. Cần backup full trước khi nâng cấp để đảm bảo an toàn dữ liệu set mysql_backup=yes

Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
26/03/2020 20

Hướng dẫn fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services. By default members of the Administrators group have this right

Enable MySQL Log Slow Queries
Enable MySQL Log Slow Queries
25/03/2020 46

Hướng dẫn enable MySQL Log Slow Queries, được sử dụng để tìm các truy vấn mất nhiều thời gian thực thi

Content Encoding Error php trên DirectAdmin
Content Encoding Error php trên DirectAdmin
19/03/2020 77

Hướng dẫn fix lỗi Content Encoding Error trên web php DirectAdmin

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
24/02/2020 172

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin, đối với các bạn sử dụng 2 đường truyền khi login vào DirectAdmin sẽ bị logout

Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos
Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos
13/02/2020 212

Hướng dẫn đo hiệu suất đường truyền mạng trên centos sử dụng lệnh iperf

Thêm date.timezone vào php selector cloudlinux
Thêm date.timezone vào php selector cloudlinux
20/01/2020 300

Hướng dẫn thêm date.timezone vào php selector CloudLinux

Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
17/01/2020 414

Hướng dẫn lệnh ghi file trên batch script windows để các bạn system admin

Xóa tất cả mail trong hàng đợi của mail exim
Xóa tất cả mail trong hàng đợi của mail exim
13/01/2020 256

Hướng dẫn xóa mail queue trên Exim do bị treo queue hoặc bị spam mail

Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux
Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux
13/01/2020 204

Hướng dẫn sử dụng lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux, có thể tùy biến trong các trường hợp cần chmod folder và file hàng loạt.

Hướng dẫn register VM qua node khác trên Virtuozzo
Hướng dẫn register VM qua node khác trên Virtuozzo
13/01/2020 162

Hướng dẫn registger VM qua node khác trên Virtuozzo, áp dụng cho các trường hợp migrate vps không được hoặc migrate bị mất VM trên Node