Xóa tất cả mail trong hàng đợi của mail exim

13/01/2020 579

Hướng dẫn xóa mail queue trên Exim do bị treo queue hoặc bị spam mail

Đếm số lượng mail queue

exim -bpc

 Xem nội dung mail

exim -bp

Xóa 1 email với message-id

exim -Mrm {message-id}

Xóa tất cả email trong mail queue

exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | bash

Hoặc

exim -bp | exiqgrep -i | xargs exim -Mrm

Chúc các bạn thành công