Unslave the slave server from command line Virtualizor

26/11/2019 697

Hướng dẫn Unslave trên Slave Server Virtualizor

Mở file /usr/local/virtualizor/universal.php

Và sủa lại với nội dung sau:

$globals['slave'] = 0;
$globals['masterkey'] = '';
$globals['masterip'] = '';