Thêm date.timezone vào php selector cloudlinux

20/01/2020 636

Thêm nội dung như bên dưới vào file /etc/cl.selector/php.conf

Directive = date.timezone
Default   = Asia/Ho_Chi_Minh
Type      = value
Comment   = Change Timezone.

Chạy lệnh sau để apply  date.timezone

selectorctl --apply-global-php-ini date.timezone

Chúc các bạn Thành công