The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server

08/06/2020 852

Đôi khi vừa cài xong IIS nhưng các bạn chạy chạy web asp.net 4.0 lại xuất hiện lỗi sau:
HTTP Error 404.2 - Not Found
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server.

Mình xin chưa sẽ các bạn cách khác phục vấn đề lỗi trên:

Các bạn vào IIS manager và click vào Tên Server. Sau đó click vào biểu tượng "ISAPI and CGI Restrictions" Dưới mục IIS header. Đổi ASP.NET 4.0 Từ "Not Allowed" sang "Allowed".

isapi-and-cgi

Chúc các bạn thành công