Thao tác Lock và Unlock Zimbra Accounts trong Command Line

03/10/2020 170

Một trong những tài khoản trong email zimbra gửi thư rác và quản trị viên zimbra cần khóa tài khoản các bạn có thể sử dụng các lệnh sau trong commad line

Lệnh lock user

su - zimbra
zmprov ma userid@domain.com  zimbraAccountStatus locked

 Lệnh unlock user

su - zimbra
zmprov ma userid@domain.com  zimbraAccountStatus active

 Chúc các bạn thành công.