Set speed port on linux

17/09/2019 501

Nếu các đường truyền của bạn được sử dụng 1000Mb/s nhưng port mạng chỉ nhận 100Mb/s các bạn chạy lệnh sau để up full port.

1. Kiểm tra port mạng đang có speed bao nhiêu (vd: port eno1)

ethtool eno1

Thông số trả về

Settings for eno1:
        Supported ports: [ TP ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Half 1000baseT/Full
        Supported pause frame use: No
        Supports auto-negotiation: Yes
        Supported FEC modes: Not reported
        Advertised link modes:  Not reported
        Advertised pause frame use: Symmetric
        Advertised auto-negotiation: No
        Advertised FEC modes: Not reported
        Speed: 100Mb/s
        Duplex: Full
        Port: Twisted Pair
        PHYAD: 1
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: off
        MDI-X: on
        Supports Wake-on: g
        Wake-on: g
        Current message level: 0x000000ff (255)
                               drv probe link timer ifdown ifup rx_err tx_err
        Link detected: yes

2. Set port mạng speed lên speed 1000

ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full autoneg on

Sau đó kiểm tra lại port thêm lần nữa

ethtool eno1

Thông số trả về như sau

Settings for eno1:
        Supported ports: [ TP ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Half 1000baseT/Full
        Supported pause frame use: No
        Supports auto-negotiation: Yes
        Supported FEC modes: Not reported
        Advertised link modes:  1000baseT/Full
        Advertised pause frame use: Symmetric
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Advertised FEC modes: Not reported
        Link partner advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                                             100baseT/Half 100baseT/Full
                                             1000baseT/Full
        Link partner advertised pause frame use: No
        Link partner advertised auto-negotiation: Yes
        Link partner advertised FEC modes: Not reported
        Speed: 1000Mb/s
        Duplex: Full
        Port: Twisted Pair
        PHYAD: 1
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: on
        MDI-X: on
        Supports Wake-on: g
        Wake-on: g
        Current message level: 0x000000ff (255)
                               drv probe link timer ifdown ifup rx_err tx_err

Giờ speed đã lên 1000Mb/s.

Chúc các bạn thành công