Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS

11/08/2020 621

Bằng cách sử dụng URL Rewrite các bạn có thể triển khai cấu hình load balancing and reverse proxy. Máy chủ được sử dụng làm reverse proxy nhận các yêu cầu Web và sau đó chuyển tiếp chúng đến một số ứng dụng mạng nội bộ để xử lý.

Bắt đầu cấu hình reverse proxy. Hiện tại mình có 1 website chạy trên port 3000 như hình bên dưới.

Reverse proxy

Mở IIS bẵng cách gõ “inetmgr” trong run. Chọn domain và  “URL Rewrite” .

Reverse proxy

Click vào “Add Rule(s)…” trong phần action bên tay phải như hình bên dưới.

Reverse proxy

Chọn Reverse Proxy dưới phần inbound and outbound.

Reverse proxy

Sẽ mở cửa sổ như bên dưới, Thêm tên domain hoặc ip kèm theo port trong phần inbound rules.

Reverse proxy

Thiết lập proxy ngược đã được thực hiện . Các bạn có thể vào website mà các bạn đã cấu hình trên IIS.  Reverse proxy đã hoạt động

Reverse proxy

This is the reverse proxy in working.