Redirect http to https trên web.config

03/09/2019 654

Thông thường, rule redirect được khai báo trong file web.config nằm trong thư mục gốc website của. Nếu redirect không hoạt động, hay kiểm tra web.config có tồn tại không và rule redirect có đúng quy tắc không?

Dưới đây là rule redirect mẫu:

<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="HTTPS force" enabled="true" stopProcessing="true">
<match url="(.*)" />
<conditions>
<add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />
</conditions>
<action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>

Chúc cá bạn thành công.