Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted

04/09/2019 315

Nếu các bạn bị lỗi khi start vps: (error) quota file is corrupted các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để khắc phục lỗi

Ở đây ví dụ CTID của mình là 630

vzquota off 630

vzquota : (error) quota file is corrupted

vzquota drop  630
 
 vzctl start 630

Starting container …
Initializing quota …

Chúc các bạn thành công