Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux

30/05/2020 995

#!/bin/bash
# bash tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên
# bash tạo chuỗi ký tự gồm 32 ký tự ngẫu nhiên (hoa và thường) và số

NEW_UUID=$(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w 32 | head -n 1)

# bash tạo chuỗi ký tự gồm 32 ký tự ngẫu nhiên (thường) và số

cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z0-9' | fold -w 32 | head -n 1

# Các số ngẫu nhiên trong một phạm vi

# bash tạo số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 9

cat /dev/urandom | tr -dc '0-9' | fold -w 256 | head -n 1 | head --bytes 1

# bash số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 99

NUMBER=$(cat /dev/urandom | tr -dc '0-9' | fold -w 256 | head -n 1 | sed -e 's/^0*//' | head --bytes 2)
if [ "$NUMBER" == "" ]; then
  NUMBER=0
fi

#bash tạo số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 999

NUMBER=$(cat /dev/urandom | tr -dc '0-9' | fold -w 256 | head -n 1 | sed -e 's/^0*//' | head --bytes 3)
if [ "$NUMBER" == "" ]; then
  NUMBER=0
fi