Hướng dẫn register VM qua node khác trên Virtuozzo

13/01/2020 972

Hướng dẫn registger VM qua node khác trên Virtuozzo, áp dụng cho các trường hợp migrate vps không được hoặc migrate bị mất VM trên Node

VD: UnRegister VPS từ Node 1 qua Node 2 Register lại

Bước 1: đứng trên Node 1 để list các vps kèm theo UUID

prlctl list -a

Kết quả trả về tương tự như sau

{2d7b4aa9-9726-472b-92f2-6b8bbc8547bd}  stopped      192.168.1.2  VM Centos7

Bước 2: UnRegister vps trên node 1

prlctl unregister {2d7b4aa9-9726-472b-92f2-6b8bbc8547bd}

Bước 3: Register vps trên Node 2

prlctl register /vz/vmprivate/2d7b4aa9-9726-472b-92f2-6b8bbc8547bd/config.pvs

Chúc các bạn thành công.