Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7

04/06/2020 1,115

Memcached là một chương trình lưu trữ đối tượng bộ nhớ phân tán mã nguồn mở cho phép cải thiện và tăng tốc hiệu suất của các ứng dụng web bằng cách lưu trữ dữ liệu và các đối tượng trong Bộ nhớ.

1. Update và cài đặt memcached

yum update
yum install memcached

2. Cài đặt libmemcached thư việnquản lý  Memcached Server.

yum install libmemcached

3. Cấu hình bảo mật cấu hình memcache

vi /etc/sysconfig/memcached

4. Tìm kiếm biến option và thêm biến -l 127.0.0.1 -U 0 vào biến option. Các cài đặt cấu hình này sẽ bảo vệ máy chủ của chúng tôi khỏi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ.

PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="1024"
CACHESIZE="64"
OPTIONS="-l 127.0.0.1 -U 0"

5. Khởi động lại và kích hoạt dịch vụ Memcached

systemctl restart memcached
systemctl enable memcached

6.Cài đặt thư viện php memcache

pecl install memcache

 Chúc các bạn thành công.