Fix: The Remote Computer requires network level authentication

19/11/2020 171

Lỗi remote The Remote Computer requires network level authentication là do Network Level Authentication (or NLA) được enable

Bạn có thể disable the NLA với việc sử dụng group policy editor

1. Chọn Windows + R, sau đó gõ "gpedit.msc" in the dialogue box and press Enter.

2. Các bạn vào phần group policy editor và vào đường dẫn sau

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Security

The Remote Computer requires network level authentication

3. Sau đó tìm đến dòng "Require user authentication for remote connections by using Network Level Authentication" và chọn disabled.

The Remote Computer requires network level authentication

4. Sau đó vấn đề sẽ được khắc phục.

Chúc các bạn thành công