Fix lỗi ADODB.Recordset error '800a0e7a'

04/09/2019 892

Nếu mã nguồn của bạn là asp classic

Khi chạy website hiện thỉ thông báo lỗi sau

ADODB.Connection error '800a0e7a'
Provider cannot be found. It may not be properly installed

Có thể server bạn đang thiếu thư viện Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable

Download và setup tại link https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255