Enable MySQL Log Slow Queries

25/03/2020 584

Slow query log có thể được sử dụng để tìm các truy vấn mất nhiều thời gian thực thi và để tối ưu hóa.

Giá trị tối thiểu và mặc định của long_query_time lần lượt là 0 và 10, được tình bằng micro giây

Lệnh kiểm tra xem log_slow_queries đã được bật chưa

mysqladmin var -u root -ppassword | grep log_slow

Các bước thực hiện bật log-slow-queries

1. edit file /etc/my.cnf

vi /etc/my.cnf

2. Thêm 2 dong code sau phía dưới [mysqld] của my.cnf

[mysqld]
log-slow-queries=/var/log/mysql-slow-queries.log
long_query_time = 1

3. Sau đó tạo file để ghi log

touch /var/log/mysql-slow-queries.log
chown mysql.root /var/log/mysql-slow-queries.log

4. Cuối cùng là khởi động lại mysql

service mysqld restart

Chúc các bạn thành công.