Disable / Enable ping trên linux centos

03/09/2019 312

sysctl dùng để thay đổi các thông số kernel, một trong những tham số có thể thay đổi là ping. Bạn có thể chặn ping hoặc cho phép ping thông qua 1 số lệnh đơn giản

sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1

Bây giờ bạn có thể thử ping đến server, server sẽ không reply khi ping.
Ngược lại, để cho phép ping các bạn dùng lệnh sau:

sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=0