Batch script ghi nội dung vào file text trên windows

17/01/2020 1,239

Tạo file batch có nội dung sau

@echo off
@echo "noi dung test" > test.txt
@echo 123>> test.txt
@echo 245.67>> test.txt

Để đọc file text trên batch script chúng ta dùng lệnh sau:

type test.txt

Nội dung sẽ hiển thị như sau

noi dung test
123
245.67

Chúc các bạn thành công