asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error

26/11/2019 841

Hướng dẫn hiện thị error log trên aspnet core khi báo lỗi 500

Change stdoutLogEnabled="false" to true and then check the logs at stdoutLogFile=".\logs\stdout". The error(s) there might tell you something.

 <aspNetCore processPath="dotnet" arguments=".\vcf.web.dll" stdoutLogEnabled="true" stdoutLogFile=".\logs\stdout" hostingModel="InProcess" />

Sau đó tìm đến đường dẫn  stdoutLogFile đễ xem log.