Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin

14/04/2020 654

Hướng dẫn nâng cấp MySQL 8.0 trên DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set mysql_inst mysql
./build set mysql 5.6
./build mysql
./build set mysql 5.7
./build mysql
./build set mysql 8.0
./build mysql

Chúc các bạn thành công