Update license Directadmin

09/10/2019 564

Ví dụ bạn có thông tin license như bên dưới

Client ID (uid): 123
License ID (lid): 1234
IP address: 1.2.3.4

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 123 1234
service directadmin restart

Nếu bạn có nhiều IP vps/ Server và wget bị ràng buộc với IP không chính xác, bạn có thể chỉ định IP để liên kết bằng cách thêm IP vào phía sau:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 123 1234 1.2.3.4
service directadmin restart

Chúc các bạn thành công