Trang web đang gặp lỗi kĩ thuật. Vui lòng kiểm tra email quản trị trang web của bạn để xem thêm thông tin

10/10/2019 1,151

Khách phục lỗi khi chỉnh sửa trang trên wordpress:

Trang web đang gặp lỗi kĩ thuật. Vui lòng kiểm tra email quản trị trang web của bạn để xem thêm thông tin

Error log thông báo như sau

Error    <IP Client>    500    GET /wp-admin/post.php?post=<PostID>&action=edit HTTP/1.0    https://yourdomain.com/wp-admin/edit.php?post_type=page    Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.44 Safari/537.36 Edg/78.0.276.14    3.32 K    Apache access

Các bạn vào phpmyadmin và repair databse sau đó thử lại nhé.

Nếu vẫn lỗi các bạn tăng thêm memory_limit trong php.ini nhé có thể do nội dung bài viết khá dài nên cần thêm memory_limit

memory_limit = 512M

Chúc các bạn thành công.