Sử dụng FastCGI cho CustomBuild trên DirectAdmin

06/04/2020 456

Hướng dẫn build FastCGI trên Custombuild

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 5.4
./build set php2_release no
./build set php1_mode fastcgi
./build set mod_ruid2 no
./build set use_hostname_for_alias yes

Tùy chọn đã được thiệt lập, các bạn build lại php và config là được nhé

./build php n
./build rewrite_confs

Chúc các bạn thành công.