Script xóa log database mssql

06/09/2019 553

Bạn đang gặp rắc rối vì log database quá lớn, chiếm nhiều lượng, itcweb xin gửi các bạn script xóa log database mssql

Các bạn copy mãu bên dưới và sửa đổi lại cho phụ hợp với database của mình, sau đó vào Sql Server management studio run query cho database của bạn nhé

USE test_db;
GO
 
-- Truncate the log by changing the database recovery model to SIMPLE.
ALTER DATABASE test_db
SET RECOVERY SIMPLE;
GO
-- Shrink the truncated log file to 1 MB.
DBCC SHRINKFILE (test_log, 1);
GO
-- Reset the database recovery model.
ALTER DATABASE test_db
SET RECOVERY FULL;
GO

Chúc các bạn thành công.