[Mdaemon] Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon

22/11/2020 51

Hướng dẫn tạo mailing list trên mdaemon để gửi mail cho nhiều user email

1. Sau khi đăng nhập admin các bạn chọn Main > Mailing Lists

mailing list

2. Ở màn hình popup Mailing Lists

mailing list

  • List address: tên mailing list cần tạo (tên group)
  • [x] Refuse messages from non list members: Nếu các bạn check vào đây tức là nếu không phải là member trong group thì sẽ không được gửi vào group
  • Sau đó chọn apply

3. Sau khi chọn Apply hệ thống sẽ báo khởi tạo mailing list thành công.

mailing list

4. Để thêm member vào mailing list các bạn chọn vào tab Member (sau khi apply mới click được)

mailing list

5. Để thêm member bạn chọn New

mailing list

6. Hệ thống sẽ popup  Edit List Member

mailing list

Ở màn hình

  • Email address: Tên email muốn add vào group
  • Type : Chọn quyền hạn của member
  • Sau đó chọn Save and Close

7. Sau khi chọn Save and Close hệ thống sẽ quay về màn hình Member của mailing list và sẽ xuất hiện member bạn vừa add vào

mailing list

Chúc các bạn thành công.