Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

20/09/2019 710

Bài viết hướng dẫn các bạn cài đặt PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên DirectAdmin thông qua folder custombuild

cd /usr/local/directadmin/custombuild/
vi ap2/configure.php5

Thêm --enable-intl \ vào phía dưới –enable-mbstring \

–enable-mbstring \
–enable-soap \
–enable-intl \
–with-xmlrpc \ 

Sau đó build lại php với lệnh

./build php n