Get server_id in MYSQL

24/10/2019 182

Thực thi query sau trong mysql

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'server_id';

+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| server_id     | 1     |
+---------------+-------+

1 row in set (0.01 sec)

Chúc các bạn thành công.