Error Establishing a Database Connection trên WordPress

01/10/2019 558

Bạn có thể thêm dòng bên dưới vào file wp-config.php.

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Sau đó truy cập vào link sau để repair database của bạn http://www.yoursite.com/wp-admin/maint/repair.php

Wordpress repair db

Chúc các bạn thành công.