Enabling PUT and DELETE methods in apache / nginx

07/10/2019 482

CustomBuild 2.0 có khả năng thêm các phương thức bổ sung cho http_methods bằng cách ghi đè danh sách mặc định.

Các bạn chạy các lệnh sau trong ssh

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set http_methods GET:HEAD:POST:PUT:DELETE
./build rewrite_confs

Chúc các bạn thành công.