Enable http2 trên DirectAdmin

26/08/2020 416

HTTP/2 là phiên bản chính thức tiếp theo của giao thức HTTP, nhằm cải thiện tốc độ tải web. Nó được bắt nguồn từ giao thức SPDY thử nghiệm trước đó, do Google phát triển ban đầu.

1.Thêm http2=1 vào file directadmin.conf

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

2.  Build lại apache hoặc nginx tùy vào webserver mà bạn dang chạy

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build nghttp2
./build apache
./build rewrite_confs