Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

06/11/2019 640

Build Zend

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set zend yes
./build zend

after changing php versions, it's recommended you install zend again.
Note that Zend Guard is the new name for Zend Optimizer, and is used for newer versions of php. Custombuild will install the correct one for your system.

Sau khi thay đổi phiên bản php, bạn nên cài đặt lại zend.
Lưu ý rằng Zend Guard là tên mới của Zend Tối Optimizer và được sử dụng cho các phiên bản mới hơn của php. Custombuild sẽ cài đặt đúng cho hệ thống của bạn

Build Ioncube:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set ioncube yes
./build ioncube

Chúc các bạn thành công.