xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

14/04/2020 484

1. Các bạn chạy lệnh sau

mount | grep ' / '

  Nếu bạn thấy "noquota" trong tùy chọn xfs cho phân vùng /

Các bạn thực hiện các bước sau:

1. Đổi kernel boot options

vi /etc/default/grub

2. Tìm đến dòng "GRUB_CMDLINE_LINUX"

GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=centos/root crashkernel=auto  vconsole.keymap=us rhgb quiet"

3. Thêm rootflags=uquota,pquota ở cuối dòng

GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=centos/root crashkernel=auto  vconsole.keymap=us rhgb quiet rootflags=uquota,pquota"

 4. Backup và tạo mới grub.cfg

cp /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.orig
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Đường dẫn trên vào OS sẽ khác

/boot/efi/EFI/centos/grub.cfg

5. Sau đó reboot lại server

reboot

6. Sau khi khởi động kiểm tra lại phân vùng / nếu mất noquota  là thành công

mount | grep ' /

Output

[root@es7-64 ~]# mount | grep ' / '
/dev/mapper/centos-root on / type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,usrquota,prjquota)
[root@es7-64 ~]#

7. Thêm use_xfs_quota=1  trong DirectAdmin Config nếu chưa được khai báo

cd /usr/local/directadmin
./directadmin c | grep use_xfs_quota

Nếu không trả kết quả các bạn chạy lệnh sau để add vào config nhé

echo "use_xfs_quota=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

  8. Restart Task Queu

echo "action=rewrite&value=quota" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Chúc các bạn thành công.