Tắt magic_quotes_gpc trên php selector CloudLinux

31/10/2019 506

Hướng dẫn thêm magic_quotes_gpc trong php selector và tắt magic_quotes_gpc trên cloudlinux

1. Các bạn thêm vào nội dung như bên dười vào file /etc/cl.selector/php.conf

vi /etc/cl.selector/php.conf

Nội dung mẫu.

Directive = magic_quotes_gpc
Default   = Off
Type      = bool
Remark    = <7.3.0
Comment   = Sets the magic_quotes 

2. Chạy lệnh update php selector

cagefsctl --rebuild-alt-php-ini

Chúc các bạn thành công