Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

06/11/2019 208

ionCube loader là phần mở rộng PHP giải mã tập tin PHP mã hóa tại thời gian chạy. Đặt thương mại công ty lưu trữ có bộ tải ionCube cài đặt đã.

Chi tiết
Tắt magic_quotes_gpc trên php selector CloudLinux

Tắt magic_quotes_gpc trên php selector CloudLinux

31/10/2019 316

Hướng dẫn thêm magic_quotes_gpc trong php selector và tắt magic_quotes_gpc trên cloudlinux

Chi tiết
Get server_id in MYSQL

Get server_id in MYSQL

24/10/2019 145

Hướng dẫn truy vấn server_id của mysql để biết được mình đang kết nối đến server mysql nào nếu có chạy haproxy

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình csf (Config Server Firewall)

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình csf (Config Server Firewall)

16/10/2019 215

CSF là viết tắt của cụm từ Config Server Firewall, là bộ ứng dụng tường lửa cho máy chủ Linux. CSF cũng dùng để phát hiện đăng nhập / xâm nhập cho các ứng dụng như SSH, SMTP, IMAP, Pop3, lệnh "su" và nhiều hơn nữa.

Chi tiết
Hướng dẫn sửa lỗi Unknown collation: "utf8mb4_unicode_520_ci" khi import database trong MySQL

Hướng dẫn sửa lỗi Unknown collation: "utf8mb4_unicode_520_ci" khi import database trong MySQL

15/10/2019 208

Lỗi Unknown collation: "utf8mb4_unicode_520_ci" khi import database trong MySQL là do phiên bản MySQL của bạn chưa hỗ trợ utf8mb4

Chi tiết
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

10/10/2019 250

Hướng dẫn nâng max_connections khi bị lỗi MySQL connection is blocked of many connection errors

Chi tiết
Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

09/10/2019 256

Hướng dẫn nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 to 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Chi tiết
Update license Directadmin

Update license Directadmin

09/10/2019 187

Hướng dẫn update license DirectAdmin trên SSH

Chi tiết
Mod_Security Error Response body too large

Mod_Security Error Response body too large

08/10/2019 211

Hướng dẫn khắc phục lỗi ModSecurity: Output filter: Response body too large khi chạy trên Plesk

Chi tiết
Enabling PUT and DELETE methods in apache / nginx

Enabling PUT and DELETE methods in apache / nginx

07/10/2019 167

CustomBuild 2.0 có khả năng thêm các phương thức bổ sung cho http_methods bằng cách ghi đè danh sách mặc định.

Chi tiết
internalQueryExecMaxBlockingSortBytes trên mongo db

internalQueryExecMaxBlockingSortBytes trên mongo db

01/10/2019 237

Hướng dẫn khắc phục lỗi Sort operation used more than the maximum bytes of RAM khi truy cập web dùng database mongodb

Chi tiết
Hướng dẫn xuất database MSSQL ra file script

Hướng dẫn xuất database MSSQL ra file script

29/09/2019 1,645

Bài viết hướng dẫn xuất database SQL Server ra thành file Script (.sql). Nếu SQL Server của bạn có version cao hơn SQL Server mà bạn muốn restore database vào thì giải phải xuất database của ra thành file script sau đó qua SQL Server có version thấp hơn đễ Run Query là giải pháp tốt nhất để restore database

Chi tiết