Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

09/10/2019 942

Theo mặc định, CentOS 7 được phân phối với MariaDB 5.5. Phiên bản MariaDB 10.x là phiên bản thay thế cho MySQL 5.5-5.7.

Để an toàn, backup lại toàn bộ databases với lệnh sau:

MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysqldump -u admin --all-databases --routines --triggers > /tmp/all-databases.sql

Stop MariaDB:

service mariadb stop

Xóa packages mariadb-bench:

rpm -e --nodeps mariadb-bench

Để đảm bảo an toàn, hãy copy thư mục database qua 1 thư mục khác:

cp -v -a /var/lib/mysql/ /var/lib/mysql_backup

Kiểm tra package mysql-server is đã được cài đặt:

rpm -q --whatprovides mysql-server

If it is installed and the command above gives output, remove using the following command:

rpm -e --nodeps `rpm -q --whatprovides mysql-server`

Cấu hình MariaDB Repo  /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo:

Ví dụ nâng cấp MariaDB 10.2:

6.1. Tạo file MariaDB.repo:

vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

6.2. Thêm nội dung như ben dưới vào file:

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

6.3.Luu file lại.

Nâng cấp MariaDB:

yum install MariaDB-client MariaDB-server

Sau khi nâng cấp xong, start MariaDB:

service mariadb start

OR

service mysql start

Upgrade MySQL databases:

MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysql_upgrade -uadmin

Restart mysql service:

service mariadb restart

Hoặc

service mysql restart

Thực hiện lệnh bên dưới để update package version trong Plesk:

plesk sbin packagemng -sdf

Note: After an upgrade, there may appear 'mysql' init script. It should be removed to avoid conflicts with MariaDB service. The same commands can be used to fix already existing conflict:

systemctl stop mysql; killall mysqld
rm /etc/init.d/mysql && systemctl daemon-reload
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb