Mod_Security Error Response body too large

08/10/2019 516

Domain không hoạt động bị lỗi như sau:

500
Internal Server Error

Các bạn có thể vào xem log theo đường dẫn Domains > example.com > Logs or in /var/www/vhosts/example.com/logs/error.log file:

[error] [client 203.0.113.2] ModSecurity: Output filter: Response body too large (over limit of 524288, total not specified). [hostname "www.example.com"] [uri "/index.php"] [unique_id "W*****U43-wA*****G"]

 Vấn đề lỗi này có thể khắc phục như sau, Thêm vào dòng bên dưới tại menu sau trên Plesk Domains >domain.com > Apache & nginx Settings > Additional directives for HTTP:

<IfModule mod_security2.c>
SecResponseBodyLimit 546870912
</IfModule>

additional-apache-directives

Chúc các bạn thành công.