Thao tác Lock và Unlock Zimbra Accounts trong Command Line

Thao tác Lock và Unlock Zimbra Accounts trong Command Line

03/10/2020 160

Một trong những tài khoản trong email zimbra gửi thư rác và quản trị viên zimbra cần khóa tài khoản các bạn có thể sử dụng các lệnh sau trong commad line

Chi tiết
Hướng dẫn fix lỗi no module named yum

Hướng dẫn fix lỗi no module named yum

02/10/2020 143

Hướng dẫn fix lỗi khi sử dụng lệnh yum trên centos, yum update bị lỗi no module named yum

Chi tiết
Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin

Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin

05/09/2020 297

Composer là một Dependency Management trong PHP, công cụ quản lý các thư viện mà project Php đã tích hợp trong custombuild của DirectAdmin

Chi tiết
Mã trạng thái phản hồi (HTTP response status codes)

Mã trạng thái phản hồi (HTTP response status codes)

14/08/2020 552

Mã trạng thái phản hồi HTTP cho biết một yêu cầu HTTP cụ thể đã được hoàn tất thành công hay chưa.

Chi tiết
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device

Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device

08/06/2020 801

Lỗi khi start apache No space left on device: AH02478: failed to create proxy mutex AH00016: Configuration Failed, có thể  máy chủ của bạn đã hết semaphores.

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7

Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7

04/06/2020 1,014

Memcached là một chương trình lưu trữ đối tượng bộ nhớ phân tán mã nguồn mở cho phép cải thiện và tăng tốc hiệu suất của các ứng dụng web bằng cách lưu trữ dữ liệu và các đối tượng trong Bộ nhớ.

Chi tiết
Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos

Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos

04/06/2020 730

Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos, dành cho các bạn cần quản lý dung lượng vào các mục đích khác nhau

Chi tiết
Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux

Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux

30/05/2020 942

Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux hoa và thường và số, cố thể sử dụng trong việc tạo password ngẫu nhiên

Chi tiết
Yum crashed with Keyboard Interrupt error

Yum crashed with Keyboard Interrupt error

09/05/2020 968

[root@localhost yum-3.4.3]# yum
  File "/usr/bin/yum", line 30
   except KeyboardInterrupt, e:
                           ^
SyntaxError: invalid syntax

Chi tiết
Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted

Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted

06/05/2020 739

Hướng dẫn fix lỗi Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted

Chi tiết
Hướng dẫn fix lỗi Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES

Hướng dẫn fix lỗi Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES

04/05/2020 697

Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES is enabled in your mysql server, please contact your host provider to disable it.

Chi tiết
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk

04/05/2020 634

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk Linux sử dụng admin password MySQL

Chi tiết