Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk

17/04/2020 776

Hướng dẫn xử lý lỗi không thể kết nối FTP trên Plesk

Lỗi kết nối từ phí FTP Client

421 Service not available, remote server has closed connection

Hoặc

Status: Connecting to 203.0.113.2:21...
Status: Connection established, waiting for welcome message...
Error: Could not connect to server

Lỗi hiển thị trong /var/log/messages của CentOS/RHEL hoặc /var/log/syslog của Debian/Ubuntu

proftpd[11783]: Fatal: ScoreboardFile: : unable to use '/var/run/proftpd/scoreboard': No such file or directory on line 45 of '/etc/proftpd.conf' xinetd[2312]: EXIT: ftp status=1 pid=11783 duration=0(sec)

Hoặc

error: cannot read configuration path '/etc/proftpd.d': Not a directory fatal: Include: error including '/etc/proftpd.d/*.conf': Invalid argument on line 95 of '/etc/proftpd.conf'

Cách xử lý lỗi như sau

1.Thay đổi vị trí file scoreboard file location cho đúng:

sed -i 's/ScoreboardFile.*/ScoreboardFile \/var\/run\/proftpd.scoreboard/' /etc/proftpd.conf

 2. Tạo folder proftpd :

mkdir /var/run/proftpd/

3. Tạo file /usr/lib/tmpfiles.d/proftpd.conf để đảm bảo thư mục được tạo khi khởi động lại:

echo 'd /var/run/proftpd 0775 root root -' >> /usr/lib/tmpfiles.d/proftpd.conf

Chúc các bạn thành công