internalQueryExecMaxBlockingSortBytes trên mongo db

01/10/2019 603

Hướng dẫn khắc phục lỗi Sort operation used more than the maximum bytes of RAM khi truy cập web dùng database mongodb

vi /etc/mongod.conf

Thêm vào nội dung sau

setParameter:
   internalQueryExecMaxBlockingSortBytes: 67108864
 
mongodb Config
Chúc các bạn thành công