Cách tạo link webmail với định dạng webmail.domain.com trong DirectAdmin

19/09/2019 74

Bạn cần phải thiết lập VirtualHost cho apache, bằng cách thêm một VirtualHost thứ 2 bên cạnh những domain chính.

cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp virtual_host2.conf custom/
cd custom/

Bạn edit file virtual_host2.conf vừa copy và thêm ở cuối dòng (dòng màu xanh là dòng mình thêm vào)

vi virtual_host2.conf

|?DOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html|
|?OPEN_BASEDIR_PATH=`HOME`/:/tmp:/usr/local/lib/php/|
<VirtualHost |IP|:|PORT_80| |MULTI_IP|>
|CUSTOM|
|?CGI=ScriptAlias /cgi-bin/ `DOCROOT`/cgi-bin/|
  ServerName www.|DOMAIN|
  ServerAlias www.|DOMAIN| |DOMAIN| |SERVER_ALIASES|
  ServerAdmin |ADMIN|
  DocumentRoot |DOCROOT|
  |CGI|

...
...

</VirtualHost>
<VirtualHost |IP|:|PORT_80| |MULTI_IP|>
  ServerName webmail.|DOMAIN|
  ServerAdmin |ADMIN|
  DocumentRoot /var/www/html/roundcube
  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
  ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log
</VirtualHost>
 

 

Save và chạy các lệnh sau để ghi lại file httpd.conf

echo "action=rewrite&value=httpd" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
/usr/local/directadmin/dataskq d

Bạn cũng phải cấu hình dns

cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp dns_a.conf custom
cd custom
echo "webmail=|IP|" >> dns_a.conf

Xong đã hoàn tất bạn chỉ cần trỏ webmail A record đến ip server là được

Chúc bạn thành công